Otevřený dopis nevládních neziskových organizací

předsedovi vlády ČR

 

Předseda vlády ČR

Ing. Jiří Paroubek

29. srpna 2005

Vážený pane premiére,

v dokumentu „Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka“ jste ve vztahu k nevládním neziskovým organizacím (NNO) mj. uvedl:

 • Vláda bude vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru jako nenahraditelného prvku demokracie a partnera státu.

 • Vláda bude významnou část svého úsilí věnovat systematické a cílené podpoře neziskových organizací, jejichž činnost je životně důležitá pro sociální služby, péči o zdravotně postižené, řešení sociálních patologií, ochranu životního prostředí, ochranu kulturních památek či rozvoj komunitního života.

A dále: „… .V oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie si je vláda vědoma povinnosti zajistit co nejlepší podmínky pro jejich čerpání.“

Chtěli bychom Vám sdělit, že jsme potěšeni Vašim postojem a návrhy. V programovém prohlášení zvažované zavedení daňových asignací pro NNO a navrhované přímé platby lidem s handicapem, kteří si díky tomu budou moci svobodně zvolit sociální a sociálně-zdravotní služby, vidíme jako další pozitivní přísliby.

Bohužel vztah veřejné správy vůči NNO není v žádném případě partnerský. Proto Vám zasíláme podněty, jejichž řešení může významně přispět k naplnění Vašich slov. Iniciátoři dopisu jsou zástupci NNO v sociálních a sociálně-zdravotních službách. Většina níže uvedených podnětů má ve vztahu k širokému spektru NNO obecnější povahu, což potvrzují i níže uvedené podpisy.

Jako klíčové náměty k řešení považujeme:

 • Zálohové platby na celoročně poskytované služby a víceleté financováníje v diskusi přes 10 let. Dotace přicházejí často až v druhém a někdy i posledním čtvrtletí. Není vyjímkou, že NNO propouští na začátku roku zaměstnance, kteří pak ve svém „volném“ čase ze solidarity dále pracují bez odměny, aby zajistili podporu a pomoc potřebným a daná služba nezanikla.

 • Nynější právní stav neumožňuje zaúčtování práce dobrovolníků , přestože metody k ekonomickému vyjádření jsou dávno známy. V některých NNO tvoří dobrovolníci klíčový potenciál pro uskutečnění různých aktivit a služeb. V ekonomické rovině je pro řadu NNO práce dobrovolníků nejpřirozenějším způsobem kofinancování dotací. Obrovský ekonomický přínos dobrovolníků je tak zcela ignorován a pro vládu (statistiky) a veřejnost prakticky neviditelný.

 • Návrh připravované novelizace občanského zákoníku, pokud bude přijat ve stávající podobě, přinese státu a NNO obrovskou byrokratickou zátěž. Podporujeme legislativní kroky zlepšující veřejnou kontrolu NNO čerpajících prostředky z veřejných rozpočtů (povinné výroční zprávy, veřejnou znalost statutárních orgánů NNO, zveřejnění poskytovaných služeb), ale jsme přesvědčeni, že stát má především dbát na dodržování podmínek pro veřejnou kontrolu. O celkové nepřehlednosti a nesrozumitelnosti (explicitní definování veřejné prospěšnosti!, přeměna obecně prospěšných společností na organizace s názvem ústav!) byrokratické zátěži (např. 200 paragrafů pro občanská sdružení - spolky) a podle některých právníků i protizákonnosti některých navrhovaných paragrafů novelizace OZ jsou zpracovány kvalitní expertní posudky – již dva roky k této věci probíhá mezi NNO veřejná debata.

 • Prostředky ze Strukturálních fondů EU a Iniciativ Společenství nemůže řada NNO vůbec čerpat. Nikoli kvůli nekompetenci realizovat projekty nebo nesouladu činností a záměrů NNO s vyhlašovanými programy, ale kvůli nutnosti nejprve předfinancovat náklady projektu z vlastních zdrojů - dotace je proplacena zpětně! NNO jsou organizace, které mají neziskový statut a je pro ně velmi obtížné (v řadě případů zcela nemožné) vytvářet rezervy a zajistit ručení. Banky a úřady NNO půjčí zcela vyjímečně, úroky však není možné do dotace započíst – přitom jde o dotaci na realizaci projektů neziskového charakteru, kterými chce vláda a veřejná správa řešit nějaký palčivý problém. Zpětné financování neumožňuje rovnost soutěže NNO o evropské dotační tituly a jejich efektivní čerpání, což potvrzuje i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR.

 • Dále navrhujeme řešit:

  • Dlouhodobě nekvalitní SWprogram MS Benefit na zpracování žádostí o dotace v evropských programech rozvoje lidských zdrojů (nezálohování, nečitelné soutisky, nelze napsat celkový rozpočet, je-li vyšší než limit dotace, změny SW v době po oznámení výzvy – nutnost psát projekt znovu apod.) a nynější problémy se SW, resp. formluláři pro žádosti o dotace na sociální služby MPSV pro rok 2006

  • Neočekávané změny pravidel pro čerpání finančních prostředků v průběhu realizace „evropských“ projektů bez ohledu na smluvní ujednání, které způsobují, že organizace nemohou financovat dříve schválené aktivity podle původně platných podmínek - např. právní nevyjasněnost pojmu partner (dodavatel) projektu, schválení a pozdější neschválení finančních zpráv, změny v proplácení nákladů, neproplacení závěrečných zpráv, které lze zpracovat až po skončení realizace projektu, a dále měsíce trvající prodlevy při schvalování průběžných i závěrečných zpráv (např. program EQUAL).

  • Neprůhlednost řady českých dotačních titulů a veřejných zakázek (způsob zveřejnění, neexistující veřejně známá kriteria hodnocení, kompetentnost hodnotitelů apod.)

  • Posouvání plánovaných termínů zahajování projektů ze strany zprostředkujících subjektů, které prakticky znemožňují NNO plánovat svou činnost a její finanční zabezpečení a způsobují NNO značné finanční a organizační problémy

  • Pozdní termíny oznámení programů Evropské komise v ČR (termín podání zpracovaných projektů – často mezinárodní povahy - je např. za 14 dní od data oznámení)

Vážený pane premiére, NNO na takovéto věci opakovaně upozorňují, ke změnám však nedochází nebo dochází velmi pomalu, což je v protikladu k nárokům, které jsou kladeny na samotné NNO.

Byli bychom rádi, kdyby vláda ČR ve spolupráci s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace podněty NNO skutečně vyřešila.

S pozdravem,

Dušan Dvořák – Art Language, o.s., Pavla Baxová – Rytmus, o.s., Pavel Novák – Fokus Praha, o.s., Ota Panský – Oblastní unie neslyšících Olomouc, o.s., Milena Johnová – Česká unie pro podporované zaměstnávání, o.s., Jiří Tošner - Národní dobrovolnické centrum Hestia, o.s., Zuzana Hloušková - Občanské poradenské středisko, o.p.s., Libor Karásek – Inspirace Slavonice, o.s., Jiří Musil - Rodinné centrum Praha, o.s., Nicolae Maxiuta – Haveno, o.s., Pavel Veselsky – InternetPoradna.cz, o.s., Václav Dostál – Děti života, o.s., Vít Janků - Centrum pro rodinu a sociální péči, c.p.o., Anna Grušová - Poradna pro uprchlíky, o.s., Dana Němcová - Centrum pro otázky migrace, o.s., Tomáš Blažek - Klub Sluníčko – Unijazz, o.s., Martina Těmínová Richterová – Sananim, o.s., Daniela Lusková - Podzámčí - Dobrovolnické centrum, o.s. a Středisko sociální služeb o.p.s., Blanka Poláková – Společnost časopisu Ateliér, o.s., Petra Burčíková - La Strada, o.p.s., Miluše Horská – Koalice nevládek Pardubicka, o.s, Veronika Polusová - Charita Hranice, c.p.o, Petr Janoušek  - Sdružení azylových domů v ČR, o.s., Pavel Plaček – Semiramis, o.s., Zdeněk Škaroupka - Liga za práva vozíčkářů, o.s., Miroslav Dvorský - SmRS ČSOP Valašské Meziříčí, o.s., Martin Davidov - ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, o.s., Milan Orálek - 1. ZO ČSOP Val. Meziříčí, o.s., Katarína Klamková - IQ Roma servis, o.s.,Blanka Veškrnová - Sdružení Práh, o.s, Taťana Kudějová - Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením, o.s., Libor Šulák - Lotus, centrum vědomé evoluce, o.s., Libor Michvocík - Česká asociace pracovníků linek důvěry, o.s., Veronika Pačesová - Občanská poradna Nymburk, o.s., Jindřich Vobořil – Podané ruce, o.s., Jiří Cafourek – NEDROG, o.s., Jaroslav Winter - BMI, o.s., Marcela Trumpešová - Circle of Life o.s., Jana Horáková - Fokus Liberec, o.s., František Mencner - Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, o.s., Jan Příborský - TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., Hana Uhríková - Občanské sdružení Nová Ves, o.s., Petr Kulíšek - INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, o.s., Roman Brzezina - Bunkr - klub mladých, o.s., Kamila Kabelková - Mateřské centrum Kapička, o.s., Roman Álvarez - Občanské sdružení Úl, o.s., Jana Podřipská - Sdružení "Piafa" ve Vyškově, o.s., Pavlína Kolínková – ZO ČSOP KOSENKA Valašské klobouky,o.s., Jan Bouchal – Oživení, o.s., Mirek Šafařík - CZ Biom - České sdružení pro biomasu, o.s., Lenka Chytilová - Spektrum, o.s., Cristian Popescu- SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o.s., Petra Ježková - Nadace Academia Medica Pragensis, Jiří Ludvík - YMCA - Živá rodina, o.s., Hynek Kalvoda - Asociace občanských poraden, o.s., Olga Gajićová - Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, o.s., Jaromír Bratka - Metropolitní region - sdružení ochránců přírody, o.s.,  Květa Morávková – ZO ČSOP Armillaria, o.s., Helena Frkalová - Zelené Bydlení, o.s., Barbora Wenigová - Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, s.p.o., Michal Zahradník - Šance pro Tebe, o.s, Lubomír Šlapka - Most k naději, o.s., Svatopluk Žamboch - Unie neslyšících Brno, o.s., Josef Zeman - Národní centrum pro rodinu, c.p.o, Jiří Richter - Asociace nevládních organizací pro prevenci a léčbu drogových závislostí, s.p.o., Edita Pavlasová - Nadace na ochranu zvířat, Melanie Zajícová - Neposeda, o.s., Eva Kráčmarová - ECCE HOMO, o.s, Josef Zajíc - Společnost C-M-T, o.s., Hana Vodrážková - RADKA o.s., Jiří Bartoš - Res vitae Karlovy Vary, o.s., David Rejlek - For Teenager Apel, o.s. a Pavel Vychopeň - Diakonie Českobratrské církve evangelické, c.p.o